Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Gwnewch y pethau bychan

Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan y tîm yn Nyffryn Gwyrdd.
Rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn lansio rhaglen grantiau cymunedol newydd ar gyfer prosiectau arloesol a chreadigol.

Ar 1 Mawrth 2021, lansiodd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau rownd gyntaf rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau. Bydd grantiau o rhwng £200 a £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol bach i ganolig eu maint sy’n cyd-fynd ag amcanion Partneriaeth Tirwedd y Carneddau.

Cynhyrchwyr Cadwyn Ogwen

Bob mis, byddwn yn rhoi sylw i un o'n cynhyrchwyr er mwyn i chi'n cwsmeriaid ddod i'w nabod yn well. Dyma 'chydig o gyfweliad byr hefo Colette Price o gwmni Cynnyrch Chwarel Goch. Mae nhw'n cynhyrchu amrywiaeth o gatwadau fel cordial, chytni, piclau, jam, ceuled, a'r shocker tanllyd afal, sinsir a turmeric enwog. Mae 'na blanhigion a bylbiau ar gael yn dymhorol hefyd.
2021-Cyfaill-Cymunedol

Ffidan dda!

Dyffryn Gwyrdd yn gweithio efo Caffi Coed y Brenin

Cynyddu capasiti Ysbyty Gwynedd drwy ohirio llawdriniaethau dewisol

Bydd llawdriniaethau brys ac apwyntiadau cleifion allanol yn parhau

Gwelliannau i ganolfan ailgylchu Stad Llandygai

Buddsoddiad o £225,000 i uwchraddio'r ganolfan a fydd yn cynnwys siop uwchgylchu deunyddiau 

Cyngor Cymuned yn mynd i’r afael â phroblemau gor-yrru ym Mynydd Llandygai

“Mae yna berygl go iawn o ddamwain, os dydi rhywbeth ddim yn cael ei wneud”

Car trydan cymunedol yn cyrraedd tîm Dyffryn Gwyrdd ym Methesda

“Mae prosiectau fel hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r amgylchedd, i fywydau pobol ac i ysbryd gymunedol”

Dathlu wrth greu

Sesiwn grefft i blant i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 

Poblogaidd wythnos hon

Rhybudd fod cymunedau gwledig Gwynedd yn dioddef oherwydd diffyg cysylltedd band eang digonol

Yr argyfwng Covid yn amlygu'r angen i gau’r bwlch digidol rhwng cymunedau gwledig a threfol, yn ôl Liz Saville Roberts

Rhaglen frechu Betsi Cadwaladr yn cyraedd 200,000 o frechlynnau

Mae hynny dwbl y ffigwr ar gychwyn y mis ac yn gymysgedd o'r dôs gyntaf a'r ail dôs

Y ferch o Fethesda sydd wedi mynd yn feiral gyda’i neges gwrth-fwlio

93,000 wedi caru neges gadarn Megan i'r dynion pathetig fu'n ei barnu

Llais Ogwan Chwefror 2021

Golygwyd gan Walter a Menai Williams

Bomber y boda tinwyn yn herio disgwyliadau gyda’i hanturiaethau lu

Yr aderyn anturus wedi hedfan bron i 1,000 milltir o Gymru i Sbaen - ddwywaith

Cadarnhau cynllun £15.4m i ddarparu tai rhent fforddiadwy yng Ngwynedd

Y bwriad yw prynu tai, cynnal gwaith i’w huwchraddio a’u rhentu i drigolion lleol

Cylch yr Iaith: Ni ddylid cymeradwyo cais Safle Treftadaeth y Byd i Dirwedd y Llechi heb amodau i warchod y Gymraeg

“Ni ellir 'dathlu' pethau a’u tanseilio yr un pryd,” meddai Howard Huws ar ran Cylch yr Iaith

Cyngor Gwynedd yn chwilio am brentisiaid

“Ewch amdani, mae’n braf darfod pob shifft yn gwybod bod chi wedi gwneud gwahaniaeth i ddiwrnod unigolyn"

“Maen nhw angen rhyddid, cymdeithasu ac ychydig o normalrwydd – dyna maen nhw angen”

Barn rhieni’r Dyffryn ar gynnal gwersi yn yr ysgol adeg gwyliau’r haf

Trafod cynyddu prisiau parcio mewn rhai mannau yng Ngwynedd

Bydd y ffioedd diwygiedig yn dod i rym ym mis Ebrill, os caiff y cynnig ei gymeradwyo