Elusen Ogwen – cyllid ar gael!

Cyfle i grwpiau cymunedol Dyffryn Ogwen ymgeisio am grantiau i wella ansawdd bywyd trigolion, grwpiau a chymunedau’r Dyffryn

Carwyn
gan Carwyn

A ninnau yn dod allan o gyfnod caled Covid-19 dyma wahodd grwpiau cymunedol Dyffryn Ogwen i ymgeisio am grantiau i wella ansawdd bywyd trigolion, grwpiau a chymunedau’r Dyffryn.

Mae Elusen Ogwen wedi’i sefydlu i ddosbarthu elw o gynlluniau Ynni Ogwen. Mae’r elusen yn awyddus i gyfrannu at brosiectau cyfalaf a refeniw sydd â’r amcanion isod:

Lleihau tlodi tanwydd a chymdeithasol – gallai prosiect addysgu am effeithlonrwydd ynni, deall a dehongli biliau ynni, sbarduno insiwleiddio ac ymarferion arbed ynni

Datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy – er enghraifft, gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan, gosod offer cynhyrchu trydan ar safleoedd cymunedol

Hybu trafnidiaeth gynaliadwy a theithio actif – prosiectau sy’n annog beicio neu gerdded i’r ysgol neu’r gwaith

Arbed ynni – gallai prosiect osod offer sy’n arbed ynni mewn adeiladau cymunedol, annog busnesau neu gymuned o drigolion i arbed ynni

Cysylltu unigolion o bob oed â’r amgylchedd – prosiectau cadwraeth neu wyddonol

Lleihau gwastraff – prosiectau sy’n annog ailddefnyddio neu ailgylchu neu gompostio

Annog unigolion i wirfoddoli mewn prosiectau amgylcheddol yn eu cymunedau – prosiectau cadwraeth neu wyddonol

Gwella ansawdd yr amgylchedd lleol – megis mabwysiadu a gwella llecynnau o dir, plannu mewn mannau cyhoeddus, hel sbwriel, plannu coed a llwyni

Cynyddu cynhyrchu / prynu cynnyrch bwyd lleol – er enghraifft, datblygu rhandiroedd neu berllannau cymunedol, annog ffyrdd newydd o werthu a dosbarthu cynnyrch lleol.

Y dyddiad cau cyntaf ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Mehefin 2021. Mae pedwar dyddiad cau yn flynyddol gyda’r rhai canlynol ar 30 Medi 2021, 31 Rhagfyr 2021 a 31 Mawrth 2022.

Mae’r dogfennau ymgeisio ar wefan www.ogwen.cymru/cy/prosiectau-cymunedol/elusen-ogwen/ neu cysylltwch â’r elusen ar ebost: elusenogwen@gmail.com os hoffech chi sgwrs yn gyntaf. Peidiwch â bod ofn cysylltu, mae’r elusen yn awyddus i drafod eich syniadau ac i annog dyfeisgarwch.

Ewch ati i ymgeisio. Rydym i gyd eisiau cyfrannu at wella safon byw pobl Dyffryn Ogwen.

Dweud eich dweud