Francis yn gadael ei hôl

Storm yn taro Dyffryn Ogwen.

Carwyn
gan Carwyn

Mae ffyrdd ar gau yn Nyffryn Ogwen wedi effaith Storm Francis

Mae effaith Storm Francis dal ar Ddyffryn Ogwen gyda ffyrdd yn parhau ar gau.

Cafodd rhai pobl eu cludo o eiddo neithiwr oherwydd llifogydd gan aros am rai oriau yng Nghanolfan Hamdden Plas Ffrancon.

Er bod y dŵr wedi cilio, mae’r A5 rhwng Bethesda a Llyn Ogwen wedi bod ynghau ers neithiwr oherwydd tirlithriad. Mae’r gwaith o glirio’r ffordd wedi bod yn bwrw ymlaen trwy’r dydd.

Yr A5 ar gau

Mae Pont Tŵr (isod) hefyd ar gau oherwydd pryder am y strwythur. Bydd gwaith adolygu’r bont yn cael ei gynnal cyn penderfyniad am ail-agor.

Pont Twr

Fe wnaeth Aelod Senedd Arfon ymweld â’r ardal. Gydag o roedd y Cynghorydd Rheinallt Puw sy’n cynrychioli ward Ogwen ar Gyngor Gwynedd (isod). Mae Rheinallt wedi bod yn helpu preswylwyr gyda’r glanhau ar ôl i Afon Ogwen orlifo a dod i mewn i eiddo cyfagos.

Dywedodd Hywel Williams AS: “Roedd yn dorcalonnus gweld gyda’m llygaid fy hun y cartrefi a’r busnesau a ddifethwyd gan y llifogydd a ddaeth mor gyflym fel nad oedd llawer o gyfle i baratoi na symud o’i ffordd.

“Hoffwn dalu teyrnged i ymateb y gymuned a gwaith y gwasanaethau brys a staff y Cyngor a oedd allan yn oriau mân y bore yn achub preswylwyr.

“Dyma’r peth olaf sydd ei angen ar drigolion. Mae’n hanfodol bod pobl a busnesau lleol yr effeithir arnynt yn cael yr help sydd ei angen arnynt i godi’n ôl ar eu traed. Mae ein swyddfa yn barod i ddarparu cefnogaeth a chyngor pe bai pobl ei angen.”

Y Cynghorydd Rheinallt Puw a’r AS Hywel Williams ym Methesda

Ychwanegodd Aelod o’r Senedd dros Arfon, Siân Gwenllian, ei bod mewn cysylltiad agos â Chynghorwyr lleol a chymunedau y mae’r llifogydd wedi effeithio arnynt.

“Roeddwn yn ddigalon o glywed adroddiadau am lifogydd a effeithiodd ar rannau o Fethesda ac Abergwyngregyn dros nos. Fel pe na bai pethau’n ddigon drwg i deuluoedd a busnesau lleol, bydd y llifogydd yn ychwanegu at yr ansicrwydd,” meddai.

“Rwy’n gwybod bod effaith llifogydd yn ddinistriol, ac i’r rhai sy’n byw gyda’r ofn cyson hwn mae’n anodd dirnad yr effaith y mae hyn yn ei gael ar eu bywydau. Maent yn cael eu gorfodi o’u cartrefi, maent yn colli eu heiddo, ac mae pethau o werth sentimental yn cael eu taflu i sgip.

“Ond mae’n ei gwneud hi’n bwysicach fyth bod cymuned mor wydn yma yn Arfon yn barod i ddarparu help llaw pan fo angen.”

 

Dweud eich dweud