Gwasanaeth Mentora Marchnata a Chyllid – help i fusnesau lleol

Mae Partneriaeth Ogwen yn cynnig gwasanaethau mentora marchnata a chyllid i gwmnïau’r ardal.

gan Abbie Jones
Postr Mentora PO

Wrth i ni dywys mewn blwyddyn newydd, mae’n hanfodol i fusnesau o bob maint fyfyrio ar eu strategaethau a’u nodau.

I unigolion hunangyflogedig a busnesau bach lleol, gall deall cymhlethdodau marchnata a chyllid fod yn dasg heriol. Er mwyn lleddfu’r pryderon hyn a’ch helpu i ddechrau’r flwyddyn gyda hyder, mae Partneriaeth Ogwen yn hapus i gyhoeddi bod eu gwasanaethau mentora marchnata a chyllid nawr ar gael.

Marchnata

Marchnata yw asgwrn cefn unrhyw fusnes llwyddiannus. Dyma’r grefft o arddangos eich cynhyrchion neu wasanaethau i’r gynulleidfa gywir, ar yr amser iawn, ac yn y ffordd fwyaf effeithiol posibl.

Fodd bynnag, gall llywio’r dirwedd hon sy’n esblygu’n barhaus fod yn llethol, yn enwedig i’r rhai sydd â phrofiad marchnata cyfyngedig. Dyma le gall mentor marchnata Partneriaeth Ogwen, Abbie, eich arwain trwy’r broses, gan gynnig strategaethau, cyngor a chefnogaeth wedi’u teilwra i’ch helpu i gyflawni eich nodau marchnata.

Mae gan y mentor marchnata hon gyfoeth o wybodaeth mewn meysydd fel marchnata cyfryngau cymdeithasol, creu cynnwys, optimeiddio peiriannau chwilio, a brandio. Bydd Abbie’n gweithio’n agos gyda chi i ddeall eich amcanion busnes a’ch cynulleidfa darged, ac yna’n eich helpu i ddatblygu cynllun marchnata cynhwysfawr sy’n cyd-fynd â’ch nodau.

Cyllid

Yn ogystal â marchnata, mae meddu ar ddealltwriaeth gadarn o gyllid yn hanfodol ar gyfer cynaliadwyedd a thwf hirdymor unrhyw fusnes. Mae llawer o entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau bach yn tueddu i anwybyddu agwedd ariannol eu gweithrediadau, a all arwain at gamgymeriadau costus a cholli cyfleoedd. Mae mentor cyllid Partneriaeth Ogwen, Lliwen, yma i bontio’r bwlch gwybodaeth hwn a’ch arfogi â’r arfau i wneud penderfyniadau ariannol gwybodus.

Mae gan y mentor cyllid brofiad helaeth mewn cyllidebu, cynllunio ariannol, rheoli llif arian, a strategaethau buddsoddi. Bydd Lliwen yn dadansoddi eich sefyllfa ariannol bresennol, yn asesu eich nodau ariannol, ac yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun wedi’i deilwra sy’n gwneud y mwyaf o’ch adnoddau ac yn lleihau risg. Gyda’u harweiniad, byddwch yn magu’r hyder i lywio heriau ariannol, gwneud y gorau o’ch proffidioldeb, a datgloi llwybrau twf newydd.

Cysylltwch

Felly, os ydych chi’n barod i fynd â’ch busnes i uchelfannau newydd eleni, peidiwch ag oedi cyn estyn allan at Bartneriaeth Ogwen.

Mae’r mentoriaid marchnata a chyllid yn angerddol am eich helpu i lwyddo ac yn awyddus i rannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd. Dechreuwch y flwyddyn newydd gyda’r hyder a ddaw o gael system gefnogaeth gref a’r sgiliau i lywio bydoedd cymhleth marchnata a chyllid.

Cysylltwch â marchnata@ogwen.org am fwy o wybodaeth marchnata, a lliwen@ogwen.org am wybodaeth cyllid.