Sylw cenedlaethol i Laethdy Gwyn

Caws Cosyn Cymru yn cael ymweliad Gweinidogol ac yn cyrraedd rhestr fer gwobrau nodedig

Carwyn
gan Carwyn
Llun o dudalen Llywodraeth Cymru

Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur a chyffrous i Carrie Rimes a’i chwmni caws Cosyn Cymru o Fethesda wrth i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths ymweld â Llaethdy Gwyn yn ddiweddar. Daw hyn wrth iddi hefyd gyrraedd rhestr fer Gwobrau Bwyd a Ffermio 2023 y BBC.

Gwireddu breuddwyd

Fel y bydd darllenwyr Ogwen360 yn gwybod, mae Llaethdy Gwyn wedi’i leoli yn hen eglwys Gatholig Bethesda.

Mae’r llaethdy yn gwireddu breuddwyd i Carrie, a ddechreuodd gynhyrchu ei chaws llaeth defaid, Cosyn Cymru, yn 2015.

Mae’r caws yn cael ei wneud â llaw mewn sypiau bach gan ddefnyddio llefrith heb ei basteureiddio a dulliau traddodiadol. Mae’n cael ei werthu mewn siopau annibynnol a delis, caffis a marchnadoedd ac mae Brefu Bach hefyd yn cael ei werthu gan y manwerthwr enwog Neal’s Yard yn Llundain. Cofiwch fod modd hefyd ei archebu trwy Cadwyn Ogwen.

Llaethdy Gwyn

Wrth ymweld â Llaethdy Gwyn, dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths:

“Mae wedi bod yn wych gweld y datblygiadau yma yn Llaethdy Gwyn ac i glywed am lwyddiant Cosyn Cymru. Maen nhw wedi llwyddo i dyfu marchnad ar gyfer cynhyrchion llaeth defaid, ac mae’n dda clywed sut maen nhw’n defnyddio llaeth defaid lleol o Ogledd Cymru.

“Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi’r llaethdy newydd hwn a hoffwn ddymuno’r gorau i Carrie ar gyfer y dyfodol.”

Mae’r cyfleuster Llaethdy Gwyn ym Methesda wedi cael cefnogaeth gan Gynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd. Mae Cosyn Cymru hefyd wedi elwa ar y gefnogaeth a gafwyd fel aelod o Glwstwr Bwyd a Bwyd Diod Cymru a hwylusir gan Menter a Busnes, gan dderbyn cyngor busnes a mynychu digwyddiadau.

“Mae’r cymorth dwi wedi ei gael wedi fy ngalluogi i greu’r llaeth a thyfu fy musnes – gan gynnwys cyflogi staff ychwanegol wrth i’r gwaith cynhyrchu gynyddu – fyddwn i ddim wedi llwyddo i ehangu heb y fath gymorth,” meddai Carrie Rimes.

“Mae’r Clwstwr Bwyd Gwych wedi cynnig cymorth arbennig i fi. Rydw i wedi cael cyngor busnes defnyddiol iawn ac wedi mynd gyda nhw i Wobrau Caws y Byd, a gynhaliwyd yng Nghasnewydd fis Tachwedd diwethaf, lle cwrddais â llawer o bobl a hyd yn oed helpu i groesawu dirprwyaeth o Norwy.

“Rydw i hefyd wedi ymuno mewn partneriaeth gyda Cadwyn Ogwen, sef gwasanaeth dosbarthu bwyd lleol ac mae gen i amrywiaeth o gynnyrch lleol yn y siop.”

Caws llaeth defaid

Cafodd Carrie ei magu ar fferm ei theulu yn Nyfnaint a’i breuddwyd oedd gwneud caws a gwnaeth ei hymchwil mewn siopau delis a chaws Cymreig nodi’r galw am gaws llaeth defaid.

“Roeddwn i’n gwybod mai’r hyn roeddwn i wir eisiau ei wneud oedd cynhyrchu caws llaeth defaid, ond bryd hynny, doedd neb yng Ngogledd Cymru yn godro defaid,” meddai Carrie.

“I ddechrau, roedd yn rhaid i mi gasglu llaeth o Swydd Gaerhirfryn. Erbyn hyn mae gen i bedwar ffermwr lleol sy’n darparu llaeth ar fy nghyfer, mae’r mamogiaid yn rhydd i bori’n naturiol a chynhyrchu llaeth iach a maethlon. Rhyngddynt, maen nhw’n godro mamogiaid Llŷn a Friesland, felly mae gen i gyflenwad llaeth trwy’r flwyddyn.”

Gwobrau Bwyd y BBC

Mae Gwobrau Bwyd a Ffermio 2023 y BBC wedi cyhoeddi pwy sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni ac mae Carrie Rimes a Cosyn Cymru ar y rhestr fer yng nghategori’r Cynhyrchydd Bwyd Gorau.

Meddai cyflwynydd The Food Programme ar Radio 4 y BBC ac un o’r beirniaid, Sheila Dillon:

“Bob blwyddyn, mae’r cyhoedd yn enwebu’r cynhyrchwyr gorau o bob cwr o Brydain ac nid yw eleni’n eithriad.

“Yn ogystal â bod yn wneuthurwr caws ardderchog, mae Carrie’n dangos rôl bwysig busnesau bach o ran cadw ardaloedd gwledig yn fyw a meithrin system fwyd gydnerth.”

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ym mis Hydref – pob lwc Carrie.